Inleidende bepalingen

BikeTheBest is een merknaam van het Duitse Kernville-travel UG dat door het Nederlandse Goa-travel samen met diensten en reisproducten van andere aanbieders bemiddeld wordt.
Onder het merknaam BikeThebest (btb-motorreizen) worden zelf motorreizen in de hele wereld organiseert voor die andere touroperators expliciet verantwoordelijk zijn. Voor alle reisproducten zoals beneden genoemd worden Duitse garantiecertificaten verstrekt zodat de klant in het geval van calamiteiten volgens de geldige EU-reisvoorwaarden verzekerd is.

BikeTheBest levert de volgende reisproducten:

  1. begeleide en individuele motorreizen in de hele wereld
  2. verhuur van motoren en hurrauto’s in de hele wereld
  3. personen- en vracht-vluchten naar alle bestemmingen
  4. transport van motoren als cargo of fly & bike
  5. hotel- en overnachtingen 
  6. cruiseschip-reizen
  7. verzekeringen

Nader toelichting:

Voor reisproducten van andere reisaanbieders en touroperators worden de reisvoorwaarden en het informatiemateriaal op aanvraag toegestuurd.

Er worden geen verzekeringscertificaten afgegeven voor de diensten onder punt 3 – 5, aangezien deze diensten niet verzekerbaar zijn en de betreffend transporteurs ervoor aansprakelijk zijn.

Voor items 1 en 2 kunnen alleen garantiecertificaten uitgegeven worden als er naast de geboekte service een tweede toeristische dienst of service (bijv. vlucht of overnachting) wordt geboekt.

Voor verzekeringen (7) kunnen geen garantiedocumenten worden verstrekt.

Lees hiervoor ook artikel 9 medewerkingverplichtingen bij calamiteiten. Als de klant niet tijdens de reis calamiteiten bij bikethebest meld is een claim voor prijsreductie uitgesloten.
Voor reizen bij die Kernville-travel UG als touroperator tekent worden aanvullend op het Duitse reiswet BGB §651 de volgende artikel van reisvoorwaarden toegepast:

Artikel 1. Aanmelding

Door de aanmelding bied de klant aan leverancier van het reisproduct de afsluiting van een reiscontract aan. De aanmelding kan door afspraak, telefonisch of schriftelijk contact (ook Fax en e-mail) gebeuren. Door de schriftelijke bevestiging van de leverancier van het reisproduct komt een reiscontract tot stand. In het geval van inhoudelijke afwijkingen tussen bevestiging en aanmelding is de leverancier van het reisproduct 10 dagen aan een nieuw aanbod gebonden.

Artikel 2. Betalingen

Bij totstandkoming van de overeenkomst is een aanbetaling ter hoogte van 25 % van de reisprijs onmiddelbaar te betalen. Resterende betalingen moeten uiterlijk 28 dagen voor begin van de reis plaats vinden. Na ingang van de betalingen wordt aan de reiziger en garantiebewijs overhandigd. Daarmee is de aansprakelijkheid in het geval van calamiteiten volgens het Duitse reiswet BGB § 651 k gedocumenteerd. niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim en gaan eventuele nadelen ten laste van de reiziger. annuleringskosten
Betalingen in vreemde valuta
Voor reisproducten die ook in vreemde valuta aangegeven wordt is de onder artikel 13 genoemde leverancier van het reisproduct alleen bemiddelaar. Hier kan de hoogte van de aanbetaling van de 25% formule afwijken. De bevestiging van de boeking gebeurd na ingang van de boeking tegen de vastgestelde wisselkoers in € (zie informatie in de prijslisten). Zes weken voor begin van de reis wordt de afsluitende rekening tegen de actuele wisselkoers in € uitgewezen. Deze verrekening is binnen 14 dagen uit te voeren.

 Artikel 3. Reissom en afwijkingen

De omvang van de reisaanbieding wordt in de reisfolder of door de omschrijving op internet vermeld door de leverancier van het reisproduct. Klimaatkabelen, routekaarten en overige algemene informaties behoren niet tot de reiscontract.

A) Veranderingen of afwijkingen van de reisaanbieding die na afsluiting van de reiscontract door de leverancier van het reisproduct noodzakelijk geacht worden zij alleen toelaatbaar als zij niet de reis als geheel uitzonderlijk beïnvloeden.
De leverancier van het reisproduct kan de route in geringe mate aanpassen en hotels door gelijkwaardige vervangen.

B) Aanpassingen van de prijs zijn door de reiziger te accepteren als deze van wegen gewichtige omstandigheden of inhoudelijk gerechtvaardigde oorzaak noodzakelijk blijken ( verhoging brandstofkosten, belastingen, taxes, valutaschommelingen) en tussen afsluiting van het reiscontract en start van de reis meer als 4 maanden liggen. De reiziger is hiervan tot 3 weken voor begin van de reis te informeren.
Bij een verhogingen van de prijs van de reis van meer dan 5% kan de reiziger de reis binnen 10 dagen zonder kosten annuleren.

Artikel 4. Annulering en wijzigingen door de reiziger

A) De reiziger kan ten alle tijden van de reis afstand nemen. De annulering moet schriftelijk per ingezonden brief gebeuren.
B) Door annulering van de reiziger kan de leverancier van de reis de volgende annuleringskosten als percentage van de reissom rekening stellen:
Tot 42 Dagen voor begin: 15%
41 – 30 Dagen voor begin: 25%
29 – 15 Dagen voor begin: 50%
14 – 07 Dagen voor begin: 75%
06 – 00 Dagen voor begin: 100%
C) In het geval da de daadwerkelijke annuleringskosten hoger zijn als de genoemde percentages is de leverancier van de reis gemachtigd om de daadwerkelijke kosten op de reiziger ter verhalen. In iedere geval heeft de reiziger het recht om de leverancier een lagere annuleringsschade te bewijzen.
In het geval dat er voor bepaalde reizen afwijkende annuleringskosten gedocumenteerd zijn, zo zijn deze van toepassing in plaats van de bogen genoemde annuleringskosten. Als bepaalde reisaanbiedingen alleen bemiddeld worden en de annuleringskosten van de leverancier de percentages onder B) te boven gaan zo zijn de annuleringskosten van de leverancier van toepassing. Om dat iedere leverancier heeft andere annuleringskosten in zijn reisvoorwaarden documenteert kunnen deze door ons opgevraagd worden.
D) Wordt bij boekingen van groepen door de annulering van reiziger de vereiste minimale aantal groepsleden niet meer gehaald voor die de leverancier een reductieprijs heeft aangeboden, kan de leverancier de reiscontract opzeggen en de voorgeschreven annuleringskosten opeisen. Dit is niet van toepassing als de resterende groepsreizigers zich bereid verklaren de boekingsprijs voor enkele reizigers te betalen.
E) In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest moeten overschrijvingskosten aan de leverancier worden betaald. Deze overschrijvingskosten zijn minimaal € 30.- maar kunnen bv. in het geval van rondreizen veel hoger zijn.

Voor de IN-DE-PLAATSSTELLING. gelden de volgende voorwaarden:
• de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
• het verzoek wordt zo tijdig gesteld dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
• de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
• De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt verklaren zich hoofdelijk aansprakelijk.
F) Als de reiziger voor begin van de reis bepaalde reisaanbiedingen wil laten aanpassen zo zijn de daarmee verbonden wijzigingskosten door de reiziger te betalen.

Artikel 5. Reisverzekeringen

De prijzen uit de folders en het internet worden zonder de kosten voor een reisverzekering uitgewezen, het zij dan dat er uitdrukkelijk op wordt gewezen. Wij aanbevelen in iedere geval de afsluiting van een reisverzekering.

Artikel 6. Wijzigingen en opzegging door de touroperator

De leverancier van de reis kan tot twee weken voor begin van de reis in Europa en tot vier weken voor begin van de reis buiten Europa de reiscontract onder bepaalde voorwaarden opzeggen:
A) het minimum aantal reizigers van 5 personen voor de reis wordt niet gehaald. De leverancier moet de opzegging van de reis bekend geven en de betaalde reiskosten volledig terug betalen.
B) Het later blijkt dat de reiziger niet aan de voorwaarden van de reis voldoet (bv. geen geldige rijbewijs). In dit geval moet de reiziger alle kosten betalen (zie ook artikel 4)
De Leverancier kan de reis afbreken als
C) de reisleiding / tourgids van wegen ziekte of letsel niet aan de reis kan deelnemen en geen vervangende persoon de reis kan overnemen. De reiziger wordt de prijs voor de resterende dagen vergoed.
D) De weersomstandigheden of onvoorzienbare gebeurtenissen een doorvoering van de reis hindert.

Artikel 7. Vergoedingen

Kan de reiziger naar begin van de reis aan bepaalde reisonderdelen uit gewichtige redenen die nog door hem of de leverancier te verantwoorden zijn niet deelnemen of annuleert de reis voortijdig, zo bestaat geen enkel echt op verrekening van de reisprijs. De leverancier van de reisaanbieding zou in ieder geval wel pogen om een vergoeding van reisonderdelen voor de reiziger te regelen. Gehuurde motoren die vroegtijdig ingeleverd worden of niet volledig gebruikte aantalen km/mijl pakketaanbiedingen worden principieel niet vergoed.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De leverancier van de reis is aansprakelijk voor de reisvoorbereiding, keuze en bewaking dat de aangeboden reisonderdelen volgens reiscontract van de reiziger worden gerealiseerd.
De aansprakelijkheid van de leverancier is tot het drievoudige van de reisprijs beperkt. Aansprakelijkheid bestaat niet voor:
a) reisonderdelen van derden zoals bv. vervoer door lijndiensten, sportevenementen, tentoonstellingen
b) bemiddelingen zoals bv. Huurmotoren, tours van vreemde touroperators, Fly& Ride programma’s, vluchtcargo, hotelovernachtingen
c) ongevallen tijdens de reis. Iedere deelnemer is voor zijn rijgedrag zelf verantwoordelijk ook rijd hij in een groep en onder begeleiding van een tourgids.
In het geval van calamiteiten onder de parafen a t/m c zijn die direct bij de betreffend leverancier van het reisonderdeel af te handelen.

Artikel 9. Verplichtingen van de reiziger

De reiziger is verplicht bij calamiteiten in het kader van de wettelijke bepalingen medewerking te verlenen, eventuele schade te vermeiden of te beperken. De reiziger is verplicht zijn reclamaties onmiddellijk te melden en de leverancier van het reisonderdeel voldoende tijd te geven om de calamiteit te verhelpen. Voldoet de reiziger niet aan zijn mededelingsplicht van calamiteiten zo heeft hij geen recht op aansprakelijkheid van een mindering van de reisprijs. Eventuele eisen zijn binnen een maand schrijftelijk bei de leverancier van het reisproduct in te dienen.

Artikel 10. Bepalingen tov. pasport, Visa, douane, valuta en gezondheid

De reiziger is zelf verantwoordelijk dat aan alle bepalingen tov. pasport, visa, valuta en gezondheid wordt voldaan. De reiziger heeft zich zelf inhoudelijk over de bepalingen te informeren.

Artikel 11. Verhuur van voertuigen

Principieel wordt een huurcontract tussen de verhuurder en de reiziger gesloten en heeft Kernville-travel slechts een bemiddelende functie.
Hetzelfde is ook van toepassing als er een voertuig in de prijs van een begeleide tour is. Uitsluitend zijn de voorwarden van de verhuurder van toepassing. De reiziger is verplicht van deze kennis te nemen. In het bijzonder heeft de reiziger zich te informeren over regels mbt. de afhandeling van calamiteiten en de ter beschikking stelling van een vervangend voertuig.

 

Artikel 12. Algemene bepalingen

De onrechtmatigheid van bepalingen hebben geen gevolg voor de overige bepalingen. Hetzelfde is van toepassing voor bepalingen mbt.de reis en zakelijke voorwaarden. Met de aanmelding accepteert de reiziger alle artikel van deze reisvoorwaarden btb voor zich en ook voor een eventuele begeleidpersoon.

Artikel 13. Touroperator – Bemiddelaar

Touroperator is als er niet anders wordt aangegeven Kernville-Travel UG Abteilung bikethebest Höfferhoferstr 62 53819 Neunkirchen-Seelscheid HRB 16002 Amtsgericht Siegburg Geschäftsführer: Michaela Kern Steuernummer: 220/5823/0821 UST-IdNr.: DE 33330610

Artikel 14. Juridische geschillen

In het geval van juridische geschillen tegen Kernville-Travel UG is de rechtbank Siegburg, NRW, Duitsland voor beide partijen.Voor vorderingen die door Kernville-Travel UG tegen de reiziger worden ingesteld, is zijn woonplaats bepalend, tenzij de vordering is gericht tegen geregistreerde handelaars of personen die geen algemene jurisdictie hebben in Duitsland, evenals tegen personen die hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats hebben na het sluiten van de overeenkomst naar het buitenland zijn verhuisd of waarvan de woon- of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld, de zetel van de onder 13 genoemde reisorganisator.

Artikel 15. Verklaring van vrijwaring

Ik ben mij bewust over de gevaar van het rijden van een motor en neem uitdrukkelijk op eigen risico aan de reis deel.
Ik ben er eens mee dat nog de Kernville-travel en Goa-travel nog de leverancier van de reisproducten en hun uitvoerende personen en instanties voor schade aan personen, objecten en vermogen aanspreekbaar gemaakt kunnen worden. Dit is eveneens van toepassing voor calamiteiten diens oorzaak op hogere machten gebaseerd is.

vervolg artikel 15. Verklaring van vrijwaring

Ik erken mij verplichtingen de geldende verkeersregel in de reislanden en de regels voor groepsreizen in acht te nemen. Ook zou ik geen schade toevoegen aan mens en natuur of door mijn gedrag het voertuig te beschadigen.
Ik verklaar mijn gezondheidstoestand als zodanig dat ik aan de eisen die de reis aan mijn gezondheid en conditie stelt kan voldoen. Voor begin van de reis zou ik in bezit van alle noodzakelijke reis-, identificatie- en eventueel vereiste inentingsdocumenten beschikken. Voor de gebruikelijke kleding ter bescherming van motorrijders zou ik zorg dragen.

Vraag een offerte

Als je deze motoreis bevalt dan vraag om een vrijblijvend offerte!

Wij zullen jouw droomreis op maat leveren!

Bedankt voor je aanvraag! Wij zullen spoedig reageren.

Share This